Polityka prywatności

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej rozporządzenie 2016/679, KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. informuje że, administratorem Twoich danych osobowych jest spółka KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. (właściciel serwisu lawendoweogrodyplonsk.pl) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664974, numer NIP 5671909183, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 500 000,00 zł.

Dane kontaktowe Administratora:
Adres: KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, Polska
Email: biuro@lawendoweogrodyplonsk.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Martyna Krysiak
rodo@krysiakpolska.pl

Informacje ogólne
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 1. realizacji usługi, w tym podejmowania czynności związanych z przeprowadzeniem transakcji zakupu biletów poprzez serwis internetowy festiwalpolskaodkuchni.pl oraz procesu reklamacji – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu
 2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rachunkowością, podatkami oraz w celach archiwalnych
 3. komunikacji z Użytkownikiem – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora
 4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawie usprawiedliwiony interes Administratora
 5. dostosowania funkcjonalności Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, m.in. poprzez zastosowanie mechanizmów monitorujących aktywność podczas korzystania z witryny – na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora oraz Twojej zgody
Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 1. KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w serwisie biuro@lawendoweogrodyplonsk.pl, obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny (w przypadku złożenia reklamacji pisemnie na adres pocztowy Administratora). Podanie tych danych jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. W razie ich niepodania Twoje zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 2. W celach związanych z komunikacją KRYSIAK POLSKA SP. z o.o. przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email oraz adresy korespondencyjne. 
Informacje o kategoriach odbiorców danych
KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. informuje o następujących kategoriach odbiorców:
 1. PayPro są, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 jako dostawca usług płatniczych poprzez serwis internetowy przelewy24.pl, w zakresie w jakim dane muszą być mu przekazywane w związku ze świadczeniem usługi płatniczej
 2. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o.
 3. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o., w tym usługi hostingowe
 4. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. informacji związanych z działalnością KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o., które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe.
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. nie  będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzanie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Informacje o Twoich prawach
 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że Administrator przetwarzając Twoje dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Copyright © 2021
|
projekt IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się